Tag Archives: Češi

Jak mluvit česky s cizinci or How to speak Czech with foreigners

Flattr this!

Tady to je: muj mozek.

 

Dobrý den.

Jmenuju se Holka v Česku.

Myslím, že se už trochu známe, ale mluvili jsme vždycky spolu anglicky. Je to škoda, protože já bych opravdu chtěla mluvít líp český, tak jsem se rozhodla něco vám napsat v čestině.

Myslím, že může být velký šok pro Čechy poznat nějakého cizince který má angličtinu jako rodný jazyk ale snaží se učit český. Když potkají takové lidi, Češi neví co dělat.

Tak já jsem napsala malého průvodce, jak mluvit česky s cizinci.

1. Mám mozek.

Je pravda, že jsem cizinka, ale mám mozek. Nejsem duševně nemocný. Můžete mluvit pomalej, určite, ale prosim vás, mohl byste se mnou zacházet jako s dospělákem?

Asi taky v Anglii jsme trochu povýšení, když mluvíme s cizinci, ale mám dojem, že tady v Cechach je to jěšte horší.

 

2. Neprěhánějte…

Kdybychom se setkali a řekl byste mi, že mluvím dobře česky, tak bych měla velkou radost. Ale neprěhánějte. Když jenom řikam několik slov, jak můžete vědět, že opravdu česky umím? Je to milá reakce ale občas je to příliš positivní a protože jsem skromná, citím se rozpačitá. Vím, že jěstě mám hodně práce s tímhle jazkyem…

 

3. …ale nemluvím tak špatně.

Druhá typická reakce je úplně opačka. Pamatujete si asi tu ženu v pekárně, která na mě koukala jako kdybych byla mimozemšt’anka když jsem se snažila koupit pět housek? Nemluvím tak špatně. Mohl byste být trochu trpělivějši a nezavěšovat telefon?

 

4. Prosim vás, nemluvte se mnou angličtinu!

Naučit se dobře cizí jazyk je hodně prace. Tomu rozumím. Taky rozumím, že když můžete úspěšně konverzovat v angličtině, citíte se pyšný a chcete cvičít kdykoliv je to možný. Ale když Češi v Praze mi skoro vždycky odpovídají v angličtinu když jsem v restauraci nebo v kavarně, jak se můžu zlepšit?

 

5. Zeptejte se mě na něco.

Rozumím docela dobře česky, ale ta gramatika je tak komplikovaná, že občas potřebuju deset minut, abych utvořila správná větu a už všichni mluví o jiněm tématu. Tak budte tak hodný a zeptejte se mě na něco abych neseděla bez mluvení jako idiot.

*                                                  *                                                *

Tento průvodce jsem napsala sama, ale moje ucitelka čestiný to kontrolovala. Zasloužím si jedničku?

 

Hello.

My name is Girl in Czechland.  I think we already know each other a little bit but we have always spoken together in English. That’s a shame because I’d really like to improve my Czech so I’ve decided to write something in that language.

I think it can be a big shock for Czechs to meet a foreigner who is a native speaker of English but is trying to learn Czech. When they meet these kinds of people, Czechs don’t know what to do. So I’ve decided to write a small guide: how to speak Czech with foreigners.

 

1. I have a brain.

It’s true that I’m a foreigner but I have a brain. I’m not mentally ill.  You can speak to me slowly, of course, but please, could you treat me like I’m a grown up? 

I know that in England we are a bit patronising when we speak to foreigners but I have the impression that here in Czechland it’s even worse.

 

2. Don’t exaggerate…

If we met and you told me that I speak Czech well, of course I would be delighted. But don’t exaggerate. If I only say a few words, how can you really know that I really know Czech well? It’s a lovely reaction but sometimes it’s too positive and because I’m modest, I feel embarrased. I know that I still have a lot of work to do with this language…

 

3. but I don’t speak that badly.

The second typical reaction is the opposite – you remember perhaps the woman in the bakery who looked at me as if I were an extraterrestrial when I asked for five bread rolls? I don’t speak that badly. Could you be a little bit patient and not put the phone down on me?

 

4. Please don’t speak to me in English!

Learning a language well is a lot of work. I understand that. I also understand that once you can manage to have a conversation in English you feel proud of that fact and want to practice whenever possible. But when Czechs in Prague almost always reply to me in English when I’m in a restaurant or a cafe, how can I improve?

 

5.  Ask me something.

I understand Czech quite well but the grammar is so complicated that sometimes it takes me ten minutes to prepare a correct sentence by which time the conversation has already moved onto another subject.  So please be nice and ask me something so I don’t just sit there silently like an idiot.

                                                                     *                                       *                                       *

I wrote this guide myself but my Czech teacher has corrected for me. Do I still deserve an A?

 

78 Comments

Filed under Uncategorized